ข่าวสารล่าสุด ข่าวสารทั้งหมด

Card Image

OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

2023-10-02 11:03:39

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และชมสินค้าภายในงาน

อ่านต่อ
Card Image

โครงการ “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในแนวทางเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”

2023-08-28 13:53:41

นำโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และเทศบาลนครเชียงใหม่

อ่านต่อ
Card Image

ติดตามแปลงปลูกสมุนไพร “โครงการช้างเผือกโมเดล” พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2023-08-28 13:52:21

มช. ร่วมกับ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ กฟผ. นำโดย รองศาสตราจารย์. ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกสมุนไพรพื้นที่แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ
Card Image

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และสินค้าภายในงาน "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

2023-08-28 13:48:06

ด้ที่งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2566 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
Card Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

2023-08-28 13:46:03

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง (URC) เทศบาลนครเชียงใหม่

อ่านต่อ
Card Image

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

2023-08-28 13:44:01

การเป็นเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และการนำงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

อ่านต่อ
Card Image

กิจกรรม " PROPOSAL CLINIC" ภายใต้ของโครงการ CMU CHANGE AGENTS

2023-07-11 10:02:07

นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

อ่านต่อ
Card Image

หาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา พร้อม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ชั้นปี

2023-07-11 10:00:37

ร่วมลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโครงการ "ช้างเผือกโมเดล" มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

Societal Engagement CMU

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” เพื่อเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน รวมไปถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่ขับเคลื่อนทั้งในด้านของ วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation) และ บริการวิชาการ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายหลักสำคัญได้แก่ CMU Social Engagement Platform (พัฒนาระบบ) ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น การเข้าถึงและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) มาต่อยอดพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง และวิจัยรับใช้สังคม


Youtube Youtube ทั้งหมด

CMUSE_โครงการผลิตและจัดจำหน่ายปู

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปูปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชม ตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.อนุรักษ์ วงตา จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการ แนวทางการสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

โครงการ แนวทางการสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดย นายวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ จาก คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนโดยอิงสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้ชุมชนเชิงพื้นที่เป็นฐาน

โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนโดยอิงสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้ชุมชนเชิงพื้นที่เป็นฐาน " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข จาก คณะศึกษาศาสตร์

CMUSE_โครงการดอยสุเทพ

1.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ โดย อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน 2.กระบวนการจัดการความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเ

CMUSE _โครงการช้าง

1.การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง โดย ผศ.นสพ. ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 2.โครงการศึกษาแนวทางการจัดการอาหารช้างของปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดย ผศ.ดร.แสงทิว

U2T for BCG ตำบลปงตำ

ชื่อโครงการ : การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การตลาดที่ยั่งยืน ตำบล/พื้นที่รับผิดชอบ : ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบคาราเมล และ energy bar จากกล้วย