ข่าวสารล่าสุด ข่าวสารทั้งหมด

Card Image

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่ววมโครงการ CMU Change Agent

2023-03-15 10:39:55

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่ววมโครงการ CMU Change Agent

อ่านต่อ
Card Image

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ

2023-03-09 13:44:49

"การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

อ่านต่อ
Card Image

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

2023-03-09 13:20:01

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ
Card Image

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2023-03-09 13:18:25

ที่ได้รับรางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านต่อ
Card Image

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางมณฑิชา สุขจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และคณะ

2023-02-13 11:50:37

ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ
Card Image

ลงพื้นที่บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูลชุมชน และเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

2023-02-13 11:49:07

นำโดย อาจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยาก กรมพัฒนาชุมชน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
Card Image

ลงนามโครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2023-02-08 14:03:42

ดยมีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566- 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ได้ดำเนินการลงนามโครงการดังกล่าวร่วมกัน ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ
Card Image

เวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2565 .

2023-02-08 14:01:05

นำทีมโดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายความเชียวชาญ พร้อมทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

อ่านต่อ

Societal Engagement CMU

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” เพื่อเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน รวมไปถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่ขับเคลื่อนทั้งในด้านของ วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation) และ บริการวิชาการ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายหลักสำคัญได้แก่ CMU Social Engagement Platform (พัฒนาระบบ) ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น การเข้าถึงและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) มาต่อยอดพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง และวิจัยรับใช้สังคม


Youtube Youtube ทั้งหมด

CMUSE_โครงการผลิตและจัดจำหน่ายปู

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปูปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชม ตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.อนุรักษ์ วงตา จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการ แนวทางการสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

โครงการ แนวทางการสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดย นายวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ จาก คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนโดยอิงสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้ชุมชนเชิงพื้นที่เป็นฐาน

โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนโดยอิงสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้ชุมชนเชิงพื้นที่เป็นฐาน " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข จาก คณะศึกษาศาสตร์

CMUSE_โครงการดอยสุเทพ

1.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ โดย อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน 2.กระบวนการจัดการความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเ

CMUSE _โครงการช้าง

1.การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง โดย ผศ.นสพ. ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 2.โครงการศึกษาแนวทางการจัดการอาหารช้างของปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดย ผศ.ดร.แสงทิว

U2T for BCG ตำบลปงตำ

ชื่อโครงการ : การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การตลาดที่ยั่งยืน ตำบล/พื้นที่รับผิดชอบ : ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบคาราเมล และ energy bar จากกล้วย